Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 7.12.2016

REKISTERINPITÄJÄ
Korupaja onni
Y-tunnus: 2639993-7
Kauppakatu 13, 74100 Iisalmi
Puhelin: 045 600 9550
Sähköposti: riikka@korupajaonni.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Riikka Hiltunen
Kauppakatu 13, 74100 Iisalmi
Puhelin: 045 600 9550
Sähköposti: riikka@korupajaonni.fi

REKISTERIN NIMI
Korupaja onni verkkokaupan rekisteriseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteriä käytetään verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen, tilausten käsittelyyn ja
arkistointiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen, arviointiin sekä markkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Tilausten tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterinpitäjä rekisteröi Korupaja onnin verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka
käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.